Contactar amb el Foment

Foment Sardanista Sant Sadurní

c/ Barcelona, 45 - Telèfon 93 8912338

08770-Sant Sadurní d'Anoia

Correu electrònic foment@sardanesasantsadurni.org

_________________________

Coordenades GPS

Col·legi Sant Josep; 41.425441, 1.789065

Parking gratuït Plaça Pont Romà: 41.425211, 1.790952

Parking Gratuït Carrer Gelida: 41.429189, 1.788433

___________________________________________

Ajuda a promocionar la cultura del nostre país.

FES-TE SOCI DEL FOMENT!

La dansa més bella en mig de ceps vells.

ALTA SOCIS I SOCIES DEL

FOMENT SARDANISTA SANT SADURNÍ

DADES

Nom:Haga clic aquí para escribir texto. Cognoms: Haga clic aquí para escribir texto.

NIF: Haga clic aquí para escribir texto. Data de naixement: Haga clic aquí para escribir texto.

Adreça: Haga clic aquí para escribir texto.

Codi postal: Haga clic aquí para escribir texto. Població: Haga clic aquí para escribir texto.

Telèfon de contacte: Haga clic aquí para escribir texto.

Email: Haga clic aquí para escribir texto.

QUOTA

La quota mínima és de 20€, si deixa en blanc aquest camp s’entendrà que es vol la quota mínima de 20€ anual.

Quota: Haga clic aquí para escribir texto.

Mètode de pagament: Haga clic aquí para escribir texto.

RGPD I DRETS D’IMATGE

AUTORITZEM expressament i gratuïtament a L’ASSOCIACIÓ a enregistrar imatges durant les activitats, i a reproduir-les, utilitzar-les, publicar-les i difondre-les per qualsevol mitjà de comunicació, sempre que la seva difusió tingui per finalitat donar a conèixer sense ànim de lucre les activitats de l’associació.

En cas d’incloure dades de persones físiques diferents de l’interessat, aquest declara haver informat prèviament a dites persones dels extrems assenyalats en els paràgrafs anteriors.

L’interessat CONSENT que les dades de caràcter personal que es recullin, i que són necessàries per valorar i delimitar els risc, siguin incloses en el registre de socis del Foment.

L’interessat es dona per assabentat dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, podent exercitar-los, en els termes previstos a la “REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)”, dirigint les seves comunicacions per escrit al domicili de l'Entitat.

La prestació del present consentiment resulta imprescindible per a la inscripció en el llibre de socis, no essent possible sense el mateix.

Aquestes dades podran ser cedides a Entitats o Organismes Públics o privats relacionats amb les finalitats previstes en els estatuts de l'Entitat.

Lloc: Haga clic aquí para escribir texto.

Data: Haga clic aquí para escribir texto.

Nom i signatura del firmant: Haga clic aquí para escribir texto.